Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниПрепоръчани

Сдружение „Мечи Чал – Рожен“ ще даде информация за приключването на проект между България и Гърция

 

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви уведомим, че във връзка с приключване изпълнението на проект „Support for cooperation and development“, SCD_627, селектиран в рамките на Програма „Интеррег V-A Гърция – България“ 2014-2020 и съфинансиран от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие, сдружение „Мечи Чал – Рожен“, България, в качеството си на Водещ бенефициент по проекта организира заключителна пресконференция.

Събитието ще се проведе на 24.04.2023 г. от 18:00 ч. в Камара на професионалистите и занаятчиите Родопи, Комотини, Гърция.

Ще бъде представена информация за Програмата, проекта, неговите цели, дейности и индикатори, както и постигнатото в периода на изпълнението му.

Проектът се изпълнява в партньорство между:

  1. Водещ партньор „Мечи Чал – Рожен“, България, Благоевград;
  2. Партньор 2 – Тракийски университет „Демокрит“ – Ксанти, Гърция;
  3. Партньор 3 – Професионална и занаятчийска камара на Родопи, Гърция.

Очакваме Ви!

 

Dear ladies and gentlemen,

We are pleased to inform you that in connection with the completion of the implementation of the project “Support for cooperation and development”, SCD_627, selected within the framework of the “Interreg V-A Greece – Bulgaria” Program 2014-2020 and co-financed by the EU through the European Regional Development Fund, “Mechi Chal – Rozhen” association, Bulgaria, in its capacity as the leading beneficiary of the project, organized a closing press conference.

The event will take place on 24/04/2023 at 18:00 at Greece, Komotini, Rodopi Chamber of Professionals and Handicrafts Keviron Street 12.

Information will be presented about the Program, the project, its goals, activities and indicators, as well as what was achieved during its implementation.

The project is implemented in partnership between:

  1. Leading Beneficiary “Mechi Chal – Rozhen”, Bulgaria, Blagoevgrad;
  2. Beneficiary 2 – Thracian University “Democritus” – Xanthi, Greece;
  3. Beneficiary 3 – Professional and Crafts Chamber of Rhodope, Greece.

We are expecting you!

 

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι σε σχέση με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη για συνεργασία και ανάπτυξη», SCD_627, που επιλέχθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την η ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ένωσης “Mechi Chal – Rozhen”, Βουλγαρία, υπό την ιδιότητά της ως κύριος δικαιούχος του έργου, διοργάνωσε τελική συνέντευξη Τύπου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 24/04/2023 στις 18:00 στην Ελλάδα, Κομοτηνή, Επιμελητήριο Επαγγελματιών και Χειροτεχνίας Ροδόπης οδός Keviron 12.

Θα παρουσιαστούν πληροφορίες για το Πρόγραμμα, το έργο, τους στόχους, τις δραστηριότητες και τους δείκτες του, καθώς και τα όσα επιτεύχθηκαν κατά την υλοποίησή του.

Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία μεταξύ:

  1. Κύριος Δικαιούχος “Mechi Chal – Rozhen”, Βουλγαρία, Blagoevgrad;
  2. Δικαιούχος 2 – Θρακικό Πανεπιστήμιο «Δημοκρίτειο» – Ξάνθη, Ελλάδα;
  3. Δικαιούχος 3 – Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, Ελλάδα.

Σας περιμένουμε!

Подобни публикации

Back to top button