Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ЕкологияНовини
Популярно

Напредва изпълнението на проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“

Горските експерти от ЮЗДП ДП работят усилено по изпълнението на проект „Подобряване природозащитното състояние на горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Югозападна България“, изпълняван от предприятието с безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.
Стартиралият през декември 2022 г. проект има за цел да допринесе за подобряване природозащитното състояние, покритието и свързаността на горски природни местообитания, както и за подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите в Югозападна България.
Със своя бюджет от над 12.4 милиона лева и широко-обхватни дейности – включващи изграждане на инфраструктура за разсадниково производство, доставка и инсталиране на специализирано оборудване за обработка на семена и производство на контейнерни фиданки, доставка на специализирана горско-стопанска техника, подобряване структурата на горите и залесяване – това е най-мащабния проект, изпълняван от ЮЗДП ДП с европейско финансиране до момента.
За първите няколко месеца от изпълнението на проекта са събрани и обработени близо 2 тона семена от разнообразни дървесни видове, произведени са над 315 000 фиданки за залесяване, подпомогнато е естественото възобновяване в горите върху повече от 250 дка, подобрена е структурата на горските местообитания върху близо 600 дка, залесени са близо 300 дка на територията на горски и ловни стопанства от югозападна България.
Вече са определени изпълнители за планираните строително ремонтни дейности в разсадник „Край града“ – гр. Гоце Делчев и горска семепроизводствена база – гр. Разлог, идентифицирани са доставчици на специализирани горскостопанска техника и оборудване, а предвидените дейности по засаждане над 2.2 милиона нови дръвчета върху обща площ от 330.5 ха текат с пълна сила. През седмицата на гората – 2023 г. предстои организиране на информационни кампании и залесителни акции с доброволци.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква както подобряване на природозащитно състояние и свързаността на целевите горските природни местообитания, така и повишаване капацитета на ЮЗДП ДП за производство на фиданки, залесяване и прилагане на природосъобразни лесовъдски практики, което ще гарантира устойчивост на постигнатите резултати и възможност за тяхното мултиплициране в бъдеще.
Повече информация за проекта можете да намерите на сайта на ЮЗДП ДП на адрес: https://www.uzdp.bg/yuzdp/proekti/proekt-bg16m1op002-3-035-0001-podobryavane-prirodozashtitnoto-sastoyanie-na-gorski-mestoobitaniya-ot-mrezhata-natura-2000-v-yugozapadna-balgariya

Източник: Blagoevgrad-News

Подобни публикации

Back to top button